Zetkanje Serbow z ministerskim prezidentom

K dźěłowej rozmołwje zetkachu so wčera w Podstupimje ministerski prezident Braniborskeje dr. Dietmar Woidke a zastupjerjo Domowiny pod nawodom předsydy Domowiny Dawida Statnika. Na rozmołwje wobdźěli so tohorunja ministerka za wědomosć, slědźenje a kulturu profesorka Sabine Kunst.

Přitomni, mjez nimi předsyda Rady za serbske naležnosće Braniborskeje Harald Koncak, wuhódnoćichu nowelěrowanje Serbskeho zakonja. Wosebity diskusijny dypk bě při tym kompromis nastupajo serbski sydlenski rum. Serbscy zastupjerjo informowachu so wo krokach, kiž ma knježerstwo spjelnić, po tym zo nabudźe zakoń płaćiwosć. Statny sekretar w kulturnym ministerstwje Martin Gorholt budźe prěni zamołwity za serbske naležnosće kraja.

Předsyda Domowiny wupraji swoje připóznaće Braniborskej, zo je so do zakonja tež zastupnistwo zajimow Serbow přez třěšny zwjazk Serbow zapřijało. Domowina chce, zo bychu so čłonojo załožboweje rady Załožby za serbski lud w Braniborskej po samsnym modusu wolili kaž w Sakskej. Zaměr je sylnjenje samopostajenskich prawow serbskeho luda.

Na kóncu přeprosy Dawid Statnik ministerskeho prezidenta na zwjazkowu konferencu rěčow dnja 26. nowembra w Berlinje. Zaměr konferency je, zo so na njej nimo zastupjerjow narodnych mjeńšin tež ći, kiž maja rozsudźić, zapósłancy krajoweje a zwjazkoweje runiny kaž tež zastupjerjo přisłušnych ministerstwow k ressort přesahowacemu dialogej zetkaja.

Kommentar hinterlassen